top of page


Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.oggimode.shop en op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en www.oggimode.shop.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Oggi worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Oggi ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Oggi  zijn vrijblijvend en Oggi  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Oggi kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Oggi. Oggi  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Oggi dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, incl. BTW en exclusief handling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft, en vooraf  indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan via IDEAL.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Oggi gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Oggi.

 

Artikel 4. Gegevens

4.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website www.oggimode.shop.

4.2 Oggi garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

 

4.3 Oggi zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand teneinde haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst die Oggi met u heeft gesloten, na te kunnen komen en/of  teneinde uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van producten, acties of producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5. Levering

 

5.1 De door Oggi opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
5.2 De levering van de producten geschiedt op het door u opgegeven adres, tenzij u op de website heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal vijf dagen. Indien Oggi niet binnen deze termijn kan leveren, wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht, en heeft u het recht, de overeenkomst kosteloos te ontbinden, middels het sturen van een email aan info@oggimode.shop. . Eventuele gedane betalingen worden binnen een termijn van maximaal 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

5.3 Indien u zelf een onjuist adres heeft opgegeven in het bestelproces zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Oggi verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Oggi  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
7.2 Oggi  garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

 

Artikel 8. Afkoelingsperiode

 

8.1 U bent gerechtigd om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Oggi zal binnen tien dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, indien duidelijk is dat het artikel niet gebruikt of gedragen is,niet gewassen, als alle originele kaartjes nog aan het artikel bevestigd zijn, en er geen duidelijk waarneembare nicotine-  of parfumgeur aan het artikel zit, noch vlekken op het artikel zitten.

8.2 De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. De retourzending geschiedt op verantwoordelijkheid van de afnemer. Oggi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de retourzending. 
8.3 Op sale-artikelen krijgt u geen geld retour.Artikel 9. Garanties en reclames

 
9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien blijkt dat de producten niet  voldoen aan de op de website vermelde specificaties, dient u Oggi daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per email en gemotiveerd kennis te geven.

Reclamaties welke door Oggi ná het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Oggi in behandeling te worden genomen.
9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Oggi de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
9.3  Indien Oggi producten aan de afnemer levert, is Oggi nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Oggi ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Voorts is de aansprakelijkheid van Oggi voor directe of indirecte schade in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product.

9.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt, wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Oggi, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 


Artikel 10. Aansprakelijkheid

 
10.1 Voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk aankomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Oggi, dan wel tussen Oggi en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Oggi, is Oggi niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Oggi.

10.2 Indien u aan Oggi schriftelijk opgave doet van een adres, is Oggi gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Oggi schriftelijk opgave doet van een ander adres naar welke uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

Artikel 11. Overmacht

 

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Oggi ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per email mee te delen aan u en zulks zonder dat Oggi gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Oggi kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

 
12.1 Wanneer door Oggi  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Oggi deze Voorwaarden soepel toepast. 
12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met  Oggi in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Oggi vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
12.4 Oggi is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.5 De administratie van Oggi geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
13.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Oggi aangepast worden. Oggi adviseert derhalve, de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. 

bottom of page